103 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

Tedbirin amacı:


Genel amaçları:
 • Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak.
 • Aşağıda belirtilenler aracılığıyla, gıda işleme sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda bulunmak ve iç pazarda daha kolay rekabet etmelerini sağlamak.
  • Tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratılması,
  • Yeni teknolojiler ve inovasyonun benimsenmesi,
  • AB standartlarına uyum konusuna önem verilmesi.

Spesifik amaçları:
 • Atıkların tasfiyesi ve atıkların işlenmesiyle atıkların ekonomiye dahil edilmesi, yenilenebilir enerjilerin kullanılması ve çevre dostu yatırımların desteklenmesi.
 • Yeni işler yaratarak istihdama katkı sağlanması.

Spesifik uygunluk kriterleri:


Süt ve Süt Ürünleri
 • Süt işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Ortaklaşa yatırımlar kapsamında, süt ve süt ürünleri sektörü için “1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri (kuruluşu ve denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan) ve 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre kurulan Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri”başvuru yapabilmektedir. Ortaklaşa yatırımlar kapsamında “5200 sayılı Kanuna göre kurulan Tarımsal Üretici Birlikleri” sadece süt toplama sektörü için başvuruda bulunabilir.
 • Peynir altı suyu işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen (çiğ süt hariç) ve yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

Et ve Et Ürünleri
 • İşletmeler aşağıda belirtilen kapasitelere sahip olmalıdır:

Kırmızı et kesimhaneleri için:

 • Eğer sadece sığır ve manda kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 30 baş, en fazla 500 baş,
 • Eğer sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 50 baş ve en fazla 4.000 baş,
 • Eğer kesimhanede sığır, manda ve koyun/keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, sığır, manda ve koyun/keçi için belirtilen maksimum ve minimum limitler karşılanmalıdır.

Kanatlı kesimhaneleri için:

 • Saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000 tavuk kapasitesi veya
 • Saatte en az 100 ve en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesi,
 • İşletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir
 • Yeni kanatlı kesimhanelerinin kurulması sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir

Et işleme için:

 • En az 0,5 ton, en fazla 5 tonluk günlük kurulu işleme kapasitesi.
 • Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir

Parçalama tesisleri için:

 • Tesislerin, en az 0,5 ton ve en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Kanatlı eti parçalama tesislerinde, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir.
 • Yeni kanatlı eti parçalamada tesislerinin kurulması sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.
 • Bir yatırımın aynı anda et işleme ve/veya kesimhane ve/veya parçalama tesislerini veya üçünü birden içermesi durumunda, bu yatırım, yukarıda belirtilen kesimhaneler, parçalama tesisleri ve et işleme tesisleri için gerekli tüm kapasite kriterlerini karşılamalıdır.
 • Et işleme söz konusu olduğunda, işletme pazarlama ve 852/2004 nolu Komisyon Tüzüğünün (AB) 2m maddesinde tanımlanan şekilde işlemeyi (ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon veya bunların kombinasyonunun ilk ürüne uygulanarak değiştirilmesi) gerçekleştirmelidir.
 • Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

Su ürünleri
 • İşletme, en az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Ortaklaşa yatırımlar kapsamında “1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan Su Ürünleri Kooperatifleri (kuruluşu ve denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan)” su ürünleri sektörü için başvuruda bulunabilir.
 • Yatırımlar, karada gerçekleştirilen hizmetler olmalıdır.
 • İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili yatırımlar uygun değildir. Fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin (insan tüketimine yönelik olanlar) atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili yatırımlar uygundur.
 • Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

Meyve ve Sebze
 • İşletme, 5957 sayılı “Sebze ve Meyvelerile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi” Kanunu ve bu Kanunun müteakip değişiklikleri tarafından öngörülen koşulları karşılamalıdır. (yalnızca kurutma ve/veya dondurma yapan yatırımlar hariç olmak üzere)
 • Üretici örgütleri (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu tarafından tanınan), 5957 sayılı Kanunda verilen tanımlara uymak zorundadırlar
 • Ortaklaşa yatırımlar kapsamında, “1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri(kuruluşu ve denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan) ve 4572 sayılı Kanuna göre kurulan Tarım Satış Kooperatifleri” meyve-sebze sektörü için başvuruda bulunabilir.
 • Yatırımlar, 1308/2013 nolu Konsey Tüzüğü, Ek I, Bölüm IX’da tanımlanan (www.tkdk.gov.tr’de yayınlanan meyve-sebze listesi), meyve ve sebzelerin depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi, kurutulması, kavrulması, dondurulması ve paketlenmesi hükümleri ile uyumlu olmalıdır.
 • Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişilerin yaptığı başvurular için üst limit şartı aranmayacaktır
 • Yatırımdönemininsonundayatırım,işgüvenliği,ABhijyenveyapısalstandartları (EC 852/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

Uygun harcama, taksit sayısı ve destek oranı:


Uygun harcama tutarları:
 • Süt (peynir altı suyu dâhil) ve Et sektörleri için en az 30.000 Avro ve en fazla 3.000.000 Avro,
 • Süt toplama merkezleri için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.000.000 Avro,
 • Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 Avro ve 1.250.000 Avro,
 • Su ürünleri sektörü için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.500.000 Avro.

Destek oranları:
 • Baz kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının % 50’sidir.
 • Ortaklaşa yatırım yapan üretici örgütleri için kamu katkısı, toplam uygun harcama miktarının %60’ıdır.
 • Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.

Taksit sayısı:
 • 13. Başvuru Çağrı Döneminde ödemeler tek taksit şeklinde gerçekleştirilecektir.

IPARD programı sıralama kriterleri